Avís protecció de dades personals

La UEFigueres amb l'afany de ser capdavanter en l'ús de les noves tecnologies i el gran avenç tecnològic que esta experimentant la nostra societat actual, i particularment en el marc dels serveis de la informació i del comerç electrònic que comporta el tractament de gran quantitat de dades de caràcter personal, va decidir, implantar les mesures i els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigits per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seva normativa de desenvolupament, per donar als nostres clients la total confiança de que les seves dades seran tractades amb tota la diligència i deure professional, i que només seran utilitzades per a les finalitats concertades entre ambdues parts.

Les dades personals recaptades a través de la web www.uefigueres.cat o del nostre correu electrònic info@uefigueres.cat són objecte de tractament automatitzat i s'incorporen als nostres fitxers titularitat de UEFigueres, que és així mateix responsable d'aquests fitxers. Pel que l'enviament de correus electrònics o altres comunicacions a UEFigueres implica el consentiment exprés del Client a la inclusió de les seves dades de caràcter personal en els nostres fitxers automatitzats.

El Client pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició, d'acord amb el previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal y demés normativa aplicable a l'efecte, mitjançant l'enviament de correu ordinari d'una sol•licitud per escrit a la següent direcció:


UEFigueres
Avinguda Special Olympics, s/n.
17600 FIGUERES

A la sol•licitud s'haurà d'acompanyar el nom i cognoms de la persona i la fotocòpia del DNI.

Els nostres fitxers es troben inscrits en el "Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es)", al que pot accedir el Client per a comprovar la situació dels mateixos.